Sme miestnym zhromaždením štátom registrovanej cirkvi Kresťanské zbory na Slovensku. Našou autoritou je Pán Boh a Jeho slovo, Biblia. Veríme, že nie náboženské obrady, cirkevná tradícia, dobré skutky, ale jedine Kristova obeť môže zachrániť človeka od jeho hriechov a spravodlivého trestu za ne, ktorým je večné zahynutie. Podmienkou spasenia je pokánie, úprimné vyznanie, oľutovanie svojich hriechov a viera v Pána Ježiša. Biblia to definuje ako obrátenie sa alebo znovuzrodenie. Následný krst ponorením je verejným vyznaním tejto skutočnosti.
Pán Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a tretí deň vstal z mŕtvych. Teraz je v nebi. Dostali sme Svätého Ducha, ktorý dosvedčuje, že sme Božie deti, pôsobí vnútorný pokoj a radosť z odpustenia hriechov. Zhromaždenia nevedie človek, ale Svätý Duch. Všetci veriaci slúžia na základe duchovných darov Bohu, jedni druhým v Cirkvi i v spoločnosti.